top of page

הסכם התחייבות לתוכנית
״קודם כל את״

סמנ.י את הנכון עבורך:
בחר.י את השירות הנבחר:

במידה ובחרת בתשלומים ידניים אנא ציין.י את התאריך.ים הבא.ים בהם תבצע.י את התשלום.ים הבא.ים:

תנאי התשלום ותהליך:
הריני מסכימ.ה בזאת.....
סמנ.י את הנכון עבורך:
bottom of page